Pretraga

Ukupno 46960
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku pjenila za gašenje plamena kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2020 11303,37 Pastor M d.o.o., Mostar 4227693590000
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 305/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.10.2020 4,70 4,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe: Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma I, II i III ciklusa studija - 20. 10. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.10.2020 3147,30
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba toplih i hladnih napitaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 4715,80 GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 4200199130009
JU Peta gimnazija Izmjene i dopune plana nabavki 21.10.2020. godine Plan nabavki 21.10.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge osiguranja učenika u školskoj 2020/2021. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2020 3923,00 3923,00 Adriatic osiguranje
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge osiguranja učenika u 2020/2021 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.08.2020 3923,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 304/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 351,00 351,00 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 303/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.10.2020 22,91 22,91 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. PDVID: 200353740001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 302/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.10.2020 116,64 116,64 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. PDVID: 200353740001
JU Peta gimnazija MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADA 20.10. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 21,00 20.10.2020 21,00 21,00 RS ELECTRONIC D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200042400002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/23/2020. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 95963,40 Semikem d.o.o. - Sarajevo za LOT 4,6,9,10,12,14,15,20,21,23 i 24
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/23/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 52556,40 Biognost BH d.o.o. - Sarajevo za LOT 11,13,16 i 19
JU Institut za istoriju Nabavka dijagnostičkih potrebština- bezkontaktni toplomjer Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2020 102,96
JU Sarajevska filharmonija 047-20 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 Penny Plus d.o.o. - 4200162210002, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 046-20 nabavka usluga servisa kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2020 104,13 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Sarajevska filharmonija 045-20 nabavka potrošnog materijala za orkestar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 3328,00 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija 044-20 nabavka potrošnog materijala za orkestar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 3345,60 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija 043-20 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 93,59 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Institut za istoriju Nabavka usluge dostavljanja gotove hrane i pića Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2020 877,50
JU Sarajevska filharmonija 042-20 nabavka monitora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2020 349,83 Alkibia d.o.o. Sarajevo - 4201648240007
JU Sarajevska filharmonija 041-20 nabavka printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2020 561,60 Alkibia d.o.o. Sarajevo - 4201648240007
JU Sarajevska filharmonija 039-20 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 44,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 038-20 nabavka usluga registracije vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 304,00 Triglav dd Sarajevo, 4200247470003
JU Sarajevska filharmonija 037-20 nabavka usluga tehničkog pregleda vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 263,49 Autocentar BH Sarajevo, 4200437090002
Fond Memorijala Sanacija postojećih i izrada novih jarbola na mezarjima šehida i poginulih boraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 06.10.2020 3355,56 15.10.2020 3355,56 Fadž-Company d.o.o. Ilidža
JU Sarajevska filharmonija 036-20 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2020 85,56 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 035-20 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2020 55,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 034-20 nabavka usluga rasvjete za koncert na otvorenom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 4095,00 BMS - 4301204850008, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 033-20 nabavka usluga tonske postavke za koncert na otvorenom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 4914,00 BMS - 4301204850008, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 032-20 nabavka usluga postavke scene za koncert na otvorenom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 3510,00 BMS - 4301204850008, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 031-20 nabavka usluga snimanja dronom koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 350,00 Vivo s.p. - 4511036960000, Istočno Novo Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 030-20 nabavka radne koncertne odjeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 500,00 Fashion & Style Factory d.o.o. - 4201805790008, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 029-20 nabavka usluga prevoza orkestra autobusom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2020 900,00 Centrotrans Eurolines dd Sarajevo, 4200153220003
JU Sarajevska filharmonija 028-20 nabavka usluga oglašavanja koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 1500,70 EuroplakatBH d.o.o. - 4200120300001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 027-20 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 135,72 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/37/2020 – rukavice pregledne nesterilne II. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 152097,66 Mipex d.o.o. - Banja Luka za LOT 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/37/2020 – rukavice pregledne nesterilne II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 94629,60 Krajinagroup d.o.o. Banja Luka za LOT 1
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor-Štampanje knjiga Održivo upravljanje zemljištem-pristupi i prakse u Bosni i Hercegovini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.10.2020 2948,40 2948,40 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj IZmjene i dopune Plana nabavki za 2020. Plan nabavki 15.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Štampanje knjiga Održivo upravljanje zemljištem-pristupi i prakse u Bosni i Hercegovini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.09.2020 2948,40
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke Kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 300_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.10.2020 8,40 8,40 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 306_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.10.2020 41,70 41,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni i dopuni Plana Javnih nabavki 2020 Plan nabavki 09.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka komunalnih usluga odvoz smeća 299_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.09.2020 48,67 48,67 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ID: 4200316890001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 293_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.10.2020 5,60 5,60 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 292_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.10.2020 52,00 52,00 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge zaštite objekata 296_20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2020 81,90 81,90 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITULJUDI I IMOVINE ID: 4200054160007
JU Veterinarski fakultet UNSA Izvještaj o provedenom postupku za nabavku_USLUGE LABORATORIJSKE ANALIZE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 1930,50 1930,50 VETLAB d.o.o Franša D"Eperea br.8, 11000 Beograd, R SRBIJA ID br. 105149402
Ukupno po stranici 14.375,72 424.178,21 33.996,64