Pretraga

Ukupno 39181
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Izuzeće od postupka javne nabavke - usluge oglašavanja u Službenom listu BiH Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2020 7020,00
JU Univerzitet u Sarajevu Izuzeće od postupka javne nabavke - toplotna energija Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2020 52650,00
JU Univerzitet u Sarajevu Izuzeće od postupka javne nabavke - usluge skupljanja otpada Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2020 2340,00
JU Univerzitet u Sarajevu Izuzeće od postupka javne nabavke - Poštanske usluge Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2020 29250,00
JU Univerzitet u Sarajevu Izuzeće od postupka javne nabavke - nabavka vode Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2020 3510,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 177/19 - Oprema za dozir pumpe i dozirne sisteme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 28.02.2020 93700,19
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 176/19 Izrada projektne dokumentacije: rekonstrukcija energetike na izvorištu Sokolovići, Rekonstrukcija TS Stup Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 28.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 171/19 - Cijevi keramičke, lukovi i račve Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2019 07.02.2020 116859,58 25.02.2020 116859,58 "Hidro-Termo Centar" d.o.o. Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - Kontinuirana nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/28/19- lot 22 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2020 59643,47 MEDICOM doo, Bijeljina, 4400441670004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještaja za opremanje inovativnog business startup centra za početnike u biznisu sa područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge eksterne revizije finansijskih izvještaja SERDA d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2020 4680,00 REVKER d.o.o. Sarajevo 4200971320005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/28/19- lot 11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2020 15771,60 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/28/19- lotovi 2-6,8,9,15,18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2020 173365,92 BIOGNOST BH doo, Sarajevo, 4201589640004
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - BACKUP RESTORE RJEŠENJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2020 46215,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 36 mobilnih inhalatora za kardiomobile Zavoda - UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.01.2020 7650,17 7650,17 Prizma Bl d.o.o. Banja Luka 400799470007
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 36 mobilnih inhalatora za kardiomobile Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.11.2019 7650,17
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/28/19- lotovi 1-10,12-1416,17,19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2020 183754,74 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Veterinarski fakultet UNSA privremeni plan nabavke Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za 2020 Plan nabavki 20.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE-USLUGE REPREZENTACIJE U TOKU-2020 GODINE Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 27.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga - Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja za potrebe Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 27.02.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge kolektivno osiguranje radnika SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2020 1260,00 SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200326930001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2020 4353,37 SARAJEVO- OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200326930001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga provođenja revizije projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo POLIETILENSKI FITINZI 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2019 175443,43 173450,20 Bihexo d.o.o., 4200143180003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo POLIETILENSKI FITINZI 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.01.2019 175443,43
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke materijala za scenografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.02.2020 35,33
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 18/20 Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2020 52,00 52,00 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
JU Veterinarski fakultet UNSA Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke roba: knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2020 1544,40 1544,40 ŠTAMPARIJA FOJNICA, br.ID 4236045660000
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 6/20 Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2020 22,40 22,40 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 5/20 Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2020 5,60 5,60 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 158/19-P Analize uzoraka vode na specifične polutante Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 27.02.2020 23025,60
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Čelični fitinzi 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.01.2019 54785,00 54268,00 UNIS Udrruzena metalna industrija
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Čelični fitinzi 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.12.2018 54785,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 412/19 Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2020 45,00 45,00 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka autoguma lot5 2019 Ugovaranje i realizacija 27.02.2019 8457,83 Kare do.o., 4200273040009, Sarajevo
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke dim mašine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2020 239,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke dim mašine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2020 239,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka autoguma lot5 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.01.2019 8457,83
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka akumulatora lot4 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.02.2019 4001,40 Kare d.o.o., 4200273040009, Sarajevo
JU Pozorište mladih Sarajevo Odlukao pokretanju postupka vanplanske nabavek materijala za scenografiju mikrofibra Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2020 102,90
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 411/19 Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2020 9,90 9,90 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka administrativnih i sudskih taksi 61/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.02.2020 70,00 70,00 Finansijsko-informatička agencija Sarajevo ID: 4202153990006
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka akumulatota lot4 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.01.2019 4001,40
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge održavanja web stranice 67/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2020 397,80 397,80 "INNOTECH" d.o.o. Sarajevo ID: 4202211780009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge zaštite objekta 68/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 81,90 81,90 "UNILAB" d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Sarajevo ID: 4200054160007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnje pretplate na stručne časopise i nabavka stručnih knjiga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - godišnja pretplata na časopis „Portal RECko – paket Radni odnosi i Javne nabavke za 2020. godinu” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2020 380,00 380,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O., Sarajevo Centar, 4200545220001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnje pretplate na stručne časopise i nabavka stručnih knjiga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije za 2020. godinu u elektronskom obliku” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2020 200,00 200,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O., Sarajevo Centar, 4200545220001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnje pretplate na stručne časopise i nabavka stručnih knjiga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - godišnja pretplata na časopis „Računovodstvo i poslovne finansije 2020” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2020 275,00 275,00 Feb d.d., Sarajevo Centar, 4200566060004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnje pretplate na stručne časopise i nabavka stručnih knjiga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – godišnja pretplata na časopis „ZIPS 2020” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 500,00 500,00 Privredna Štampa Doo, lidža, 200088140005
Ukupno po stranici 625.524,43 813.610,51 238.952,37