Pretraga

Ukupno 46960
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - servisiranje i odrzavanje motornih vozila lot 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.07.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - servisiranje i odrzavanje vozila lot 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.08.2020 10500,00 10500,00 SARADIS DOO, 4200066250001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 5, LOT 9, LOT 10-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.03.2020 2340,27 2340,27 Semikem d.o.o. Sarajevo, ID 42000003250001
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - servisiranje i odrzavanje motornih vozila lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.07.2020 12285,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Ugovor o javnoj nabavci robe - kese za uzorkovanje hrane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 5846,49 DOO EUROLAB
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 5, LOT 9, LOT 10 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2020 2340,27
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Usluge popravke i održavanja kotlova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 2644,20 2644,00 Zukae d.o.o.
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku roba: mikrobiološke podloge i dodaci mikrobiološkim podlogama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.09.2020 18243,81 18243,81 BOSNA VET d.o.o Zenica,Goraždanska 36A 72000 Zenica br. ID 4403208220006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 4, LOT 6, LOT 7, LOT 8-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.03.2020 5100,30 5100,30 Biognost BH d.o.o., ID 4201589640004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga ugradnje cjevoovda medicinskih plinova, ugradnja utičnica za kisik, te ispitivanja instalacije na čvrstoću i nepropusnost - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 3703,05 3703,05 PRINUS d.o.o. Sarajevo, ID: 4200609050008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal LOT 4, LOT 6, LOT 7, LOT 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2020 5100,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga ugradnje cjevoovda medicinskih plinova, ugradnja utičnica za kisik, te ispitivanja instalacije na čvrstoću i nepropusnost Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2020 3703,05
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinsko - zanatski radovi - Prostorija za CT aparat - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 5440,50 5440,50 EKOGRADNJA d.o.o. Sarajevo, ID: 4201299560007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinsko - zanatski radovi - Prostorija za CT aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2020 5440,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Iznajmljivanje kopir aparataa - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 7020,00 7020,00 C-SERVIS d.o.o. Sarajevo, ID: 4200023360008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Iznajmljivanje kopir aparataa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2020 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja telefonskih instalacija na godišnjem nivou - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2020 1849,77 1849,77 INTELS d.o.o. Sarajevo, ID: 4200583310006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja telefonskih instalacija na godišnjem nivou Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.04.2020 1849,77
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja nove hidraulične spojnice sa cirkulacionom pumpom i pripadajućom opremom u cilju veće sigurnosti rada rashladnih mašina operacionog bloka u periodu hlađenja operacionih sala - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 6663,85 6663,85 CLIMA-TRADE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja nove hidraulične spojnice sa cirkulacionom pumpom i pripadajućom opremom u cilju veće sigurnosti rada rashladnih mašina operacionog bloka u periodu hlađenja operacionih sala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2020 6663,85
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za anaesteziju i intenzivnu terapiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 4900,89 4900,89 DOO FARMACIJA 2011 Bihać, ID: 426362870002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za anaesteziju i intenzivnu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.08.2020 4900,89
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Nabavka usluga brze pošte u međunarodnom saobraćaju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 160,54 DHL INTERNATIONAL D.O.O. SARAJEVO 4200054590001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: održavanje i popravljanje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti LOT 4-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.03.2020 23097,11 23097,11 ASA Osiguranje d.o.o., ID 4201261240009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2020 23097,11
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga osiguranja od opće odgovornosti i odgovorsnosti iz djelatnosti za štetu pričenjenu trećim licima LOT 3-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.03.2020 5702,00 5702,00 ASA Osiguranje d.o.o., ID 4201261240009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 1 i LOT 2 - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.06.2020 233859,60 233859,60 SEDŽAN-INGENERING d.o.o. Sarajevo, ID: 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga osiguranja od opće odgovornosti i odgovorsnosti iz djelatnosti za štetu pričenjenu trećim licima LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2020 5702,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2020 233859,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja od opće odgovornosti i profesionalne odgovornosti ljekara zaposlenih kod Naručioca LOT 2-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.03.2020 5028,00 5028,00 ASA Osiguranje d.o.o., ID 4201261240009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja od opće odgovornosti i profesionalne odgovornosti ljekara zaposlenih kod Naručioca LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2020 5028,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja radnika od povrede i smrti (kolektivno osiguranje) LOT 1-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.03.2020 27860,40 27860,40 Sarajevo osiguranje d.o.o., ID 4200526930001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja radnika od povrede i smrti (kolektivno osiguranje) LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2020 27860,40
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnih naočala 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.09.2020 5842,98 Derby Trade d.o.o. Brčko ID:4600044980004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" sREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE BOLNICE lot 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za održavanje higijene bolnice LOT 1, LOT 2, LOT 3-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2020 273316,34 273316,34 Defter d.o.o. Sarajevo, ID 4200303990007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za održavanje higijene bolnice LOT 1, LOT 2, LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2020 273316,34
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Stamparski materijal Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.10.2020 6379,48 6379,48 Stamparija Fojnica ID:4236045660000
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Stamparski materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.08.2020 6379,48
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave LOT 1-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2020 2338,83 2338,83 Vatroteh Inžinjering d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2020 2338,83
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 1/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 546,29 542,29 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža kamera za proširenje video nadzornog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 1427,40 1427,40 Sikra Tehnika d.o.o. Sarajevo 4201197130008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije 1/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 1932,14 1932,14 DD "Svjetlost Sars" Sarajevo 4200191820006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave LOT 2-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.08.2020 8178,00 8178,00 DSC d.o.o. Sarajevo, ID4200144230004
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dezinfekcionih sredstava i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 1132,33 1132,33 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave LOT2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2020 8178,00
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge oglašavanja/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 530,89 530,89 Avaz Roto press d.o.o. 4200934630002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Advokatske usluge 1/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2020 842,40 Advokat Cero Jasmina 4301485090007
Ukupno po stranici 635.063,39 672.427,86 659.731,25