Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Univerzitet u Sarajevu Izuzeće od postupka javne nabavke - usluge oglašavanja u Službenom listu BiH 28.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Izuzeće od postupka javne nabavke - toplotna energija 28.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Izuzeće od postupka javne nabavke - usluge skupljanja otpada 28.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Izuzeće od postupka javne nabavke - Poštanske usluge 28.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Izuzeće od postupka javne nabavke - nabavka vode 28.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 177/19 - Oprema za dozir pumpe i dozirne sisteme 28.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 176/19 Izrada projektne dokumentacije: rekonstrukcija energetike na izvorištu Sokolovići, Rekonstrukcija TS Stup 28.02.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - Kontinuirana nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. Sarajevo 28.02.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještaja za opremanje inovativnog business startup centra za početnike u biznisu sa područja Kantona Sarajevo 28.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - BACKUP RESTORE RJEŠENJE 28.02.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 36 mobilnih inhalatora za kardiomobile Zavoda 28.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE-USLUGE REPREZENTACIJE U TOKU-2020 GODINE 27.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga - Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja za potrebe Univerziteta u Sarajevu 27.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo POLIETILENSKI FITINZI 19 27.02.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke materijala za scenografiju 27.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 158/19-P Analize uzoraka vode na specifične polutante 27.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Čelični fitinzi 19 27.02.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke dim mašine 27.02.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke dim mašine 27.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka autoguma lot5 19 27.02.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odlukao pokretanju postupka vanplanske nabavek materijala za scenografiju mikrofibra 27.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka akumulatota lot4 19 27.02.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu studije za unaprjeđenje tehnologija u daljinskom upravljanju grijanjem 27.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bolničkih posteljina, materijala, uniformi i HTZ opreme 2020 25.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Škoda lot3 19 25.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 162/19-"HTZ OPREMA -OSTALA OPREMA" 25.02.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku svježeg cvijeća 25.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Fiat lot2 19 24.02.2020
JU Šumarski fakultet skeneri za kompjutere - ponovljen postupak 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga osiguranja vozila 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Vanplanska odluka o pokretanu(radna uniforma) 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Vanplanska odluka o pokretanju jn (hrana) 24.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Wolks lot-1 19 24.02.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka prenosnog znaka za parking mjesto 24.02.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka kotizacije za učešće na NetWork 10 konferenciji 24.02.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka kablova 24.02.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Godišnja pretplata "Službene novine BiH" 24.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA FINANSIJSKOG INFORMACIONOG SISTEMA 21.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge opravke stolarskih mašina - 374/20 21.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Izrada plata gibnja - 239/20 21.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Obrada lamela i feroda - 237/20 21.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade Glavnog projekta za demontažu postojeće i isporuku i ugradnju nove opreme i materijala u 5 (pet) transformatorskih stanica KCUS-a 21.02.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka radova - Sanacija krovova za tri objekta 21.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 1120 Elektro materijal za autobuse i minibuse I 21.02.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka rezervnog dijela i popravka kopir aparata 21.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 01/20 - "Baždarenje mjerača protoka" 20.02.2020
JU Stomatološki fakultet Redovan godišnji servis stomatoloških stolica 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor IMTEC .d.o.o Sarajevo 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odl. o dodjela ugovora 20.02.2020